Boşanma Davası

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebepleri ile Boşanma Davası (TMK m. 163)

TMK. m. 163’de bu boşanma sebebi kusura dayalı özel fakat nisbi boşanma sebebi olarak yer almıştır. Burada her suç değil küçük düşürücü olan suç boşanma sebebi olarak sayılmış ve boşanma davası konusu olarak görülmüştür. Yüz Kızartan Suçlar ve Boşanma Davası Suçu işleyen eşin hükümlü olup olmaması veya cezanın ağırlığı burada önem taşımamakta sadece suçun küçük…

Anlaşmalı Boşanmanın Şartları

1.Anlaşmalı Boşanma için evlilik en az bir yıl sürmüş olmalıdır. Aile Mahkemesi Hakimi bu süreyi kendiliğinden araştıracaktır. Bir yıllık sürenin dolmadığı anlaşıldığında dava reddedilecektir. 2- Anlaşmalı Boşanma için Başvurma koşulu. Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi için başvuru şartı aranmaktadır. Bu başvuru eşler tarafından birlikte yapılabileceği gibi bir eşin tek başına yaptığı başvuruyu diğer eşin kabul etmesi şeklinde…

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası (TMK m. 165)

Evliliğin eşlerden birisinin akıl hastalığı sebebiyle diğer eş için çekilmez hal almış ve bu hastalığın tedavi edilmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporu ile belirlenmişse, bu nedene dayanılarak akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası açılabileceği TMK. m. 165’de  belirtilmiştir. Akıl hastalığı özel, nisbi ve kusura dayanmayan bir boşanma sebebidir. Akıl hastalığının boşanmaya sebebiyet oluşturmasında üç şart…

Terk Sebebiyle Boşanma Davası (TMK m. 164)

4721 sayılı Türk Medeni kanununa göre özel ve mutlak boşanma sebeplerinden biridir. TMK. m. 164/I’de eşlerden birisinin evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmak için eşini bırakıp gitmesi veya haklı sebep olmaksızın ortak konuta dönmemesi özel, mutlak ve kusura dayalı bir boşanma sebebi olarak sayılmıştır. Müşterek konutu terk, evlilik birliğinin kendisine yüklediği görevleri yerine getirmemek…