Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Süreci Nasıl İşler

Anlaşmalı Boşanma sürecinin başlaması için öncelikle Boşanmaya karar vermiş olmanız gerekir ki bu karar da Anlaşmalı boşanma sürecinin başlaması için yeterli değildir. Çünkü Anlaşmalı Boşanma Davasının en önemli şartı “evliliğin bir yıl sürmüş olması gerektiğidir” yani davalı eşiniz ile her konuda anlaşmış olsanız bile evlendiğiniz günden itibaren bir yıl geçmediyse Anlaşmalı şekilde boşanamazsınız.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m. 166 f. III hükmü “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır” demektedir.

Özetle boşanmaya karar verdiyseniz ve evliliğiniz en az bir yıl sürmüş ise Boşanma Sürecini başlatabilirsiniz.

Tüm Konularda Tam Bir Mutabakat Sağlanmalı

Anlaşmalı Boşanma Süreci, Davalı eşiniz ile yapacağınız Anlaşmalı Boşanma Protokolü ile Somut olarak başlar.(Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği 2020) Anlaşmalı Boşanma Protokolü ile Boşanma ve Boşanmanın Ferileri yani Velayet, Çocuk ile Şahsi İlişki, Yoksulluk Nafakası, İştirak Nafakası, Mal Paylaşımı, Ziynet Eşyaları, Maddi ve Manevi Tazminat ve Ev eşyalarının paylaşımı konuları yer almalı ve bu konularda tam bir mutabakat sağlanmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü üzerinde sağlanan mutabakattan sonra taraflar protokolü imzalar. Protokol imzalandıktan sonra Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Hazırlanır.

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Örneği 2020

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi ve Boşanma Protokolünden oluşan dosyanızı

online-pharmacy-uk.com

, bulunduğunuz İl Adliyesi Tevzi Bürosuna Sunup ve ilgili Harçları Yatırdıktan sonra davanız açılmış olacaktır.

Dosyayı Sunmuş Olduğunuz Tevzi Bürosu, Dava Dosyanızı İlgili Aile Mahkemesine gönderir. Daha sonra taraflar tüm konularda anlaşmış ve protokolü imzalamış olmaları nedeniyle ilgili Mahkemeden İvedi bir Duruşma Tarihi ister. Duruşma Gününün Öne Alınması Dilekçesi. Taraflar Mahkemenin vermiş olduğu duruşma gününde bizzat hâkim önünde olmak zorundadırlar. Duruşmaya gidilmediği takdirde boşanma gerçekleşmez.

Boşanma Kararının Kesinleşmesi

Taraflar duruşmada, Boşanma ve Boşanmanın Ferileri Konusunda tam bir mutabakat halinde olduklarını, protokolde yazılı olan hususları kabul ettiklerini ayrıca protokolde bulunan imzalarında kendilerine ait olduğunu beyan etmek zorundadırlar. Duruşma sonunda Mahkemece Anlaşmalı boşanmaya kararı verilir.

Fakat her ne kadar boşanmaya karar verilmişse de karar kesinleşmiş sayılmaz. 10-15 gün içinde Duruşmada verilen Karar Gerekçeli olarak yazılır ve taraflara tebliğ edilir. Taraflar Gerekçeli Kararı tebliğ aldıktan sonra iki hafta içinde kararı İstinaf edebilirler. Eğer her iki tarafta iki hafta içinde karara itiraz etmez ise karar Kesinleşir.

Anlaşmalı Boşanma davası kesinleştikten sonra Aile Mahkemesi Kalemi, Kararı İlgili Nüfus Müdürlüğüne bildirir. Bu aşamadan sonra taraflar dilerse kimliklerini değiştirebilirler.

 

DİLEKÇELER

 

1-(Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği 2020)

 

BOŞANMA PROTOKOLÜ

TARİH :
DAVACI : …………………. (TC……………….. )
DAVALI : …………………. (TC………………. )

Davacı eş ………………..ve davalı eş ………………………….. karşılıklı olarak anlaşmak sureti

ile boşanmaya karar vermiş olup işbu protokol taraflar arasında tanzim edilmiştir. Bu protokol

uyarınca;

HÜKÜMLER :

1- BOŞANMA HUSUSU :

Her iki taraf da karşılıklı olarak boşanmayı kabul etmişlerdir. Evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda her iki taraf da mutabıktırlar.

2- NAFAKA VE TAZMİNAT HUSUSU:

Tarafların, karşılıklı olarak Nafaka ve maddi-manevi tazminat talebi yoktur. Bu husustaki taleplerden bu dosya için ve ileriye yönelik olarak açılacak olan davalardan vazgeçmişlerdir.

3- EŞYALAR HUSUSU

Taraflar, tüm ev eşyaları ve ziynet (altın-takılar) konusunda da anlaşmışlardır ve paylaşmışlardır. Birbirlerinden eşyalar ve takılar konusunda hiçbir talepleri yoktur. Bu konuda ileride açılacak olan davalardan da feragat etmişlerdir.

4- VELAYET VE İŞTİRAK NAFAKASI

Taraflar, 16 yaşında olan müşterek çocuk …………………….un velayetinin davacı ANNE …………………..’e verilmesi konusunda anlaşmışlardır. Baba müşterek çocuğa aylık 800-TL iştirak nafakası ödeyecektir.

5- MAL PAYLAŞIMI

Taraflar, mal paylaşımı konusunda anlaşmışlardır. Karşılıklı olarak birbirlerinden bu konuda hiç bir talepleri bulunmamaktadır. Taraflar, Bu konuda ileride açılacak olan davalardan da feragat etmişlerdir.

6- MAHKEME MASRAFLARI KONUSU

Anlaşmalı boşanmaya ilişkin Tüm masraflar davacı tarafından ödenecektir.

7- Yedi maddeden ve iki nüshadan oluşan iş bu protokol, kendi içinde bir bütündür ve taraflarca hiçbir etki ve baskı altında kalmaksızın imza altına alınmıştır. İş bu protokol, Herhangi bir nedenle anlaşarak boşanma gerçekleşmediği takdirde hükümsüzdür. Tarafların birbirlerinden yargılama gideri talebi bulunmamaktadır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan tüm hususlar üzerinde taraflar mutabakata varmış olup iş bu

protokol mahkeme dosyasına sunulmak üzere karşılıklı teati sonucu tanzim ve imza olunmuştur.

DAVACI                                                                                         DAVALI

………… …                                                                                  …………..

İmza                                                                                               İmza

 

 

2-Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Örneği 2020

 

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :Ad –Soyad (TC…………………………………..)

Adres:

DAVALI :Ad –Soyad (TC……………………..……………)

Adres:

KONU : Evlilik birliğinin anlaşmalı olarak sona erdirilmesi

Talepli dava dilekçesidir

AÇIKLAMALAR:

1- Taraflar ……./………/……. Tarihinde evlenmişlerdir. Nüfus kayıtlarından da anlaşılacağı

üzere evlilik bir yılı doldurmuştur. Tarafların bu evlilikten ……… doğumlu…………….. isimli bir

erkek/kız çocukları bulunmaktadır.

2- Taraflar arasında yaşanan geçimsizlik evlilik birliğini çekilmez bir hale getirmiştir. Evlilik

birliğinin devamında ne taraflara ne de topluma herhangi bir fayda kalmamıştır. Bu nedenle

taraflar aralarında anlaşarak boşanmaya karar vermişlerdir.

3- İş bu dilekçenin eki niteliğinde olan Anlaşmalı Boşanma Protokolü’nün kabulü ile tarafların

boşanmalarına karar verilmesini talep etmekteyiz.

DELİLLER :

Nüfus kayıt örneği, anlaşmalı boşanma protokolü

HUKUKİ SEBEPLER : TMK 166 ve ilgili yasa

SONUÇ ve İSTEM :

Yukarıda belirtilen ve re’sen tespit edilecek nedenlerle, tarafların

anlaşmalı boşanmalarına , ekte sunulan anlaşmalı boşanma protokolü’nün onaylanmasına karar

verilmesini talep ederiz …/…/…

DAVACI

 

3- Duruşma Gününün Öne Alınması Dilekçesi.

……………. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO : 2020/…………. Esas

DAVACI :

DAVALI :

KONU : Duruşma gününün öne alınması taleplidir.

Yukarıda esas numarası yazılı olan Anlaşmalı Boşanma davasında, taraflar bir çok konuda

anlaşmış ve sunulan protokolü imzalamışlardır. Bu nedenle Duruşmanın yakın bir tarihe

alınmasına karar verilmesini saygıyla talep ederiz. …/06/2020

DAVACI VEKİLİ