Boşanma Davası Boşanma Konuları

Boşanma Davasında Karşı Dava Nasıl Açılır?

Karşı Boşanma Davası

Karşı boşanma davası, boşanma davasını açan davacının davasına karşı davalının da aynı mahkemede davacıya karşı açmış olduğu dava şeklinde tanımlanabilir. Hukuk Mahkemeleri Kanununun 132. İle 135. Maddelerinde düzenlenen bu dava sayesinde davalı taraf savunma yapmakla yetinmeyerek kendi taleplerinin de hüküm altına alınmasını sağlayabilmektedir.

Karşı Davanın Açılabilmesi için gerekli olan şartlar

  • Asıl davanın derdest olması yani karara bağlanmamış, görülmekte olan devam eden bir davanın olması gerekir.
    Asıl dava ile karşı davanın aynı yargılama usulüne tabi olması
  • Hukuk Mahkemeleri Kanununun 133 f.1 göre Karşı dava, cevap dilekçesiyle veya esasa cevap süresi içerisinde ayrı bir dilekçe vermek suretiyle açılır. Boşanma davalarında karşı dava genelde cevap dilekçesi ile açılmaktadır. Karşı dava, cevap dilekçesi ile açılmamış ise yine cevap süresi olan iki haftalık sürede ayrı bir dilekçe ile de açılabilir. Esasa cevap süresi dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki haftadır. Sonuç olarak davalı karşı davayı iki haftalık süre içerisinde açmak zorundadır. Fakat cevap dilekçesinin süresinde hazırlanması zor veya imkansız ise talep halinde bu süre içerisinde davalıya bir kereye mahsus bir ayı geçmemek üzere ek süre verilebilmektedir. Bu verilen ek süre içerisinde de karşı boşanma davası açılabilmektedir.
  • Asıl dava ile karşı dava arasında yakın ilişki bulunması
  • Asıl dava ile karşı dava arasında bağlantı bulunması
  • Karşı dava ayrı bir dava olması nedeniyle harca tabidir. Bu nedenle davalı Cevap süresi içerisinde karşı dava için talepte bulunduğunda harcını yatırmak zorundadır.(harçlar Kanunun 6, I) Harç yatırılmadan Karşı dava açılmış sayılmaz ve karşı dava hükümleri uygulanmaz.
  • Yargılama sonlandığında, asıl dava ile karşı dava hakkında vekalet ücretine ayrı ayrı karar verilir.