Boşanma Davası

Boşanma Davasında Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Boşanma Davasında Mal Paylaşımı yapılabilmesi için boşanma davasının sonuçlanmış ve kesinleşmiş olması gerekmektedir. Boşanma davası sürecinde mal paylaşımı yapılamaz. Derdest yani devam eden bir boşanma davası varken mal paylaşımı davası açılırsa mahkeme boşanma davasını bekletici sorun olarak kabul edecektir. Özetle boşanma davası ile birlikte mal paylaşımı yapılamaz.

İçindekiler

Boşanma Davasından Sonra Mal Paylaşımı

Mal paylaşımı davası, boşanma davası kesinleştikten sonra on yıl içerisinde açılması gerekir. Boşanma davasından sonra mal paylaşımında zaman aşımı süresi 10 yıldır.

Mal Paylaşımı Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Mal paylaşımı davası Aile Mahkemesinde açılır. Öncelikle en önemli husus Mal paylaşımı yapılırken tarafların kişisel malları yani evlenmeden önce edinilen malları hiçbir şekilde paylaşım konusu yapılamaz. Başka bir deyişle kişisel mallar mal paylaşımı davası ile talep edilemez. Taraflar, kişisel mallarını aldıktan sonra kalan diğer mallar mal paylaşımı davasının konusunu oluşturur.

Kişisel Mallar Nelerdir?

– Tarafların kişisel kullanımına ait eşyaları (elbise, saat, bilgisayar vb.)
– Miras yolu ile intikal eden mallar
– Manevi tazminat kazanımları
– Tarafların Evlenmeden önce satın aldıkları malları
– Bağış yolu ile elde edilen mallar

Çekişmeli Boşanmada Mal Paylaşımı

Taraflar arasında evlilik sözleşmesi yapılmamış ise çekişmeli boşanmada mal paylaşımı esnasında yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanır. Edinilmiş mallara katılma rejimine göre işlem yapılırken tarafların kişisel malları çıkarıldıktan sonra evlilik birliği içinde edindikleri mallar yarı yarıya pay edilir.

Evlilik Birliği İçerisinde Edinilmiş Mallar Nelerdir?

– Çalışma bedeli olan ücretler
– Çalışma ve kazanma gücündeki azalmadan kaynaklanan tazminatlar
– Kişisel mallardan gelen kazanımlar
– Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan Ödemeler
– Evlilik birliği içerisinde edinilen mallar

Mal Paylaşım Dava Harcı Nasıl Hesaplanır?

Ayrıca Çekişmeli Boşanma davasında, boşanma nedeni Zina yani Aldatma ise zinayı yapan kusurlu eşin evlilik birliği içerisinde edindiği mallar üzerindeki hakları mal paylaşımı davasında hakkaniyet gereği azaltılabilir veya tamamen ortadan da kaldırılabilir. Mal paylaşım dava harcı, paylaşıma konu malların değeri üzerinden hesaplanır. Örnek olarak 200.000-TL değerin de bir malın paylaşımı için açılacak davada dava harç ve masrafları 3.990,80-TL dir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Mal Paylaşımı

Anlaşmalı boşanma ile mal paylaşımının yapılabilmesi için öncelikle Anlaşmalı Boşanma koşullarının yerine getirilmesi gerekmektedir. Anlaşmalı Boşanma Davasının Açılabilmesi için en önemli şart evliliğin bir yılı doldurmuş olmasıdır. Ayrıca Tarafların Boşanma. Velayet, Nafaka ve tazminat konularında anlaşma sağlamış olmaları gerekmektedir.

Taraflar, Anlaşmalı boşanma dilekçesi ve bunun eki niteliğinde olan anlaşmalı boşanma protokolünde; Boşanma, velayet, Nafaka, Tazminat gibi konuları düzenleyebildikleri gibi mal paylaşımını da düzenleyebilirler.Taraflar Evlilik Birliği İçinde edindikleri Ev, Arsa

cialis uk

, araba, ev eşyası, ziynet eşyası özel günlerde alınan hediyeler gibi menkul ve gayrimenkul malları, anlaşmalı boşanma davasında mal paylaşımına konu edebilirler. Ayrıca eşlerin; anne-baba ve kardeşe, menkul veya gayrimenkul alırken yaptıkları yardımlarda mal paylaşımının konusu haline gelebilir.

Anlaşmalı Boşanma ile protokolde mutabık kalınan konular, duruşmada hakim önünde de teyit edilmelidir. Bu protokol taraflarca duruşmada kabul edilmediği takdirde dava çekişmeli hale döner. Bu nedenle mal paylaşımı davası çekişmeli olan boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren on yıl içinde açılmak zorundadır. Başka bir anlatımla anlaşmalı boşanma sonrası mal paylaşımı davasında zaman aşımı 10 yıldır.

Boşanma Davasında Mal Paylaşımı Dilekçe Örneği

( Mal Paylaşımı Dava dilekçesi)

ANKARA NÖBETÇİ AİLEMAHKEMESİ’NE

DAVACI : ……………………(T.C. ………………………)
VEKİLİ : Av. Abuzer Bülent ERDİL (Gsm. 05322838287)
Toros Sokak. 31/4 Sıhhiye /ANKARA

DAVALI : ………………….. (T.C…………….………….)
KONUSU : Mal rejimi tasfiyesinden kaynaklanan katılma alacağı isteminden
ibarettir. Fazlaya ilişkin haklarımız saklı tutarak şimdilik ………-TL katılma alacağının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak müvekkile verilmesine karar verilmesini.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkilim ile Davalı eşi ………………. tarihinde evlenmişlerdir. Davalı tarafından 11.03.2019 tarihinde Ankara 5. Aile MAhkemesinde Boşanma davası açılmıştır. Söz konusu boşanma davası Ankara 3. Aile Mahkemesinin 2019/….. E. Sayılı dosyası ile derdest olup halihazırda devam etmektedir.
Taraflar kendi aralarında başka bir mal rejimi seçmediği için edinilmiş mallara katılma rejimi TMK’nın 225/2 uyarınca boşanma davasının açılmış olduğu 11.03.2019 tarihinde sona ermiştir.

Her ne kadar mal rejimi davasının görülebilmesi için boşanma hususunda karar verilmiş ve kararın kesinleşmiş olması ön şart ise de iş bu davayı açmakta müvekkilimin hukuki yararı bulunmaktadır. Nitekim Yargıtay İçtihatlarında da mal rejiminin tasfiyesi davasının boşanma davası açıldıktan sonra açılabileceği ancak bu davanın görülebilmesi için boşanma davasının kesinleşmesinin bekletici mesele yapılması yönündedir. Bundan dolayı davacının mevcut haklarının korunması bakımından davaya konu menkul ve gayri menkul malların devredilmesinin engellenebilmesi için verilecek ihtiyadi tedbir kararı, davacının dava sonun da elde edeceği muhtemel alacak haklarını elde etmesi adına son derece ehemmiyet arz etmektedir. Bu anlamda dava ile beraber ihtiyadi tedbir kararının verilmemesi davalının mal kaçırmasına ve davacının hakkını elde edememesine yol açabilecektir.

Taraflar evlilik birliği içinde “………………………………………. Etlik /ANKARA” adresinde muhkim bir mesken ile 06 ……… /………Plakalı ………. marka ………..model araç alınmıştır. Bu menkul ve gayri menkuller açısından müvekkilimin malların güncel rayiç değerinin yarısı oranında katılma alacağı mevcuttur.

Müvekkilim lehine hükmedilecek katılma alacağı hakkının davalı tarafından malların üçüncü kişilere devredilmek suretiyle ihlal edilmesini önlemek amacıyla belirtilen malların üçüncü kişilere devir, temlik satış ve her türlü tasarrufunun engellenmesi yönünde İVEDİLEKLE İHTİYADİ TEDBİR konulmasını talep ediyoruz.

Müvekkil, davalı eşi tarafından evden kovulmuş olup ailesinin yanında ikamet etmektedir. Çalışamadığından dolayı maddi geliri bulunmamaktadır. Bu bakımdan müvekkili mevcut ekonomik durumuyla yargılama harç ve giderlerini karşılaması mümkün değildir. Müvekkilin mevcut ekonomik durumuna ilişkin sunacağımız belgelerde dikkate alınarak Adli Müzaheretten yararlandırılmasını talep etmek zorunluluğu doğmuştur.

Dava konusu malların gerçek değerinin müvekkilim tarafından hesaplanabilmesi mümkün olmadığından, iş bu dava belirsiz alacak davası olarak ikame edilme zorunluluğu hasıl olmuştur. Sayın mahkeme ve bilirkişi marifeti ile menkul ve gayri menkullerin gerçek değerinin tespit edilmesinin ardından talebimizi tespit edilen miktara yükseltmek üzere, fazlaya ilişkin haklarımız saklı tutarak şimdilik “……………………………………./ANKARA” adresinde muhkim mesken için 4000-TL, 06 ………. 386 Plakalı ………….marka 2010 model araç için 500-TL, 2017 model 500-TL olmak üzere toplamda 5000-TL katılma alacağının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak müvekkile verilmesine karar verilmesini sayın mahkemeden talep etmekteyiz.
İş bu nedenlerle bu dava dilekçesinin düzenlenmesi gereği zorunluluk haline gelmiştir.
HUKUK NEDENLER : TMK m.118 vd, HMK, TBK ve ilgili mevzuat
DELİLLER :Ankara Batı 5. Aile Mahkemesinin 2019/167 E. Sayılı dosyası ,Bilirkişi İncelemesi, Nüfus kayıtları, Tanık beyanları ,Fakirlik Belgesi Sosyal ve ekonomik durum araştırması ve davalının göstereceği delillere karşı delil gösterme hakkımız saklı kalmak üzere her türlü yasal delil.

NETİCE VE TALEP :

Yukarda kısaca izah edilen nedenlerle ve duruşmalarda ortaya çıkacak durumlar karşısında alacaklarımız tam olarak belirlenemediğinden belirsiz alacak davası olarak ikame ettiğimiz iş bu davamızda Dava konusu malların gerçek değerinin müvekkilim tarafından hesaplanabilmesi mümkün olmadığından, iş bu dava belirsiz alacak davası olarak ikame edilme zorunluluğu hasıl olmuştur. Sayın mahkeme ve bilirkişi marifeti ile menkul ve gayri menkullerin gerçek değerinin tespit edilmesinin ardından talebimizi tespit edilen miktara yükseltmek üzere, fazlaya ilişkin haklarımız saklı tutarak şimdilik evlendikten sonra edinilen “……………………………………./ANKARA” adresinde muhkim mesken için 4000-TL, 06 ………. 386 Plakalı ………….marka 2010 model araç için 500-TL, 2017 model 500-TL olmak üzere toplamda 5000-TL katılma alacağının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak müvekkile verilmesine karar verilmesini sayın mahkemeden talep etmekteyiz.

Davamızın KABULÜNE,
– Davalı adına kayıtlı olan ………………………………………… adresinde muhkim dairenin tapu bilgilerinin ilgili kurumdan veyahut uyap üzerinden tespit edilmesine ve üçüncü kişilere devir, temlik satış ve her türlü tasarrufunun engellenmesi yönünde İVEDİLEKLE İHTİYADİ TEDBİR konulmasına,

– …………………………………………………… iki araç üzerine üçüncü kişilere devir, temlik satış ve her türlü tasarrufunun engellenmesi yönünde İVEDİLEKLE İHTİYADİ TEDBİR konulmasına,

– “……………………………………./ANKARA” adresinde muhkim mesken için 4000-TL, 06 ………. 386 Plakalı ………….marka 2010 model araç için 500-TL, 2009 model 500-TL olmak üzere toplamda 5000-TL katılma alacağının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak müvekkile verilmesine karar verilmesini sayın mahkemeden talep etmekteyiz. dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalıdan alınarak müvekkile verilmesine,
Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederim. 27.03.2019

Davacı Vekili
Av. A.Bülent ERDİL

Ekler :

1- Vekaletname