Boşanma Davası

Boşanma Davasından Feragat Etmek

Feragat Arapça’dan dilimize geçen bir sözcük olarak “Hakkından kendi iradesi ile vazgeçme” anlamına gelir.

Feragat,HMK’nın 307.maddesine göre ise “davacının, talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesidir” kanunun bu maddesinden anlaşıldığı üzere feragat sadece Davacı tarafından yapılabilen tek taraflı hukuki bir işlemdir.

Bir başka anlatımla davadan feragat eden davacı, davayı açarken vermiş olduğu dava dilekçesinin sonuç kısmındaki haktan tamamen veya kısmen vazgeçer.

Hüküm kesinleşinceye kadar boşanma davasından feragat edilebilir. Yani diğer bir deyişle Temyiz veya İstinaf aşamasında da boşanma davasından feragat edilebilir.

Davadan feragat, ancak davacı tarafından yapılabilen tek taraflı bir hukuki işlem niteliğinde olduğundan davalı tarafın kabulüne bağlı değildir.

Davalı taraf, feragati kabul etmese bile davacı tarafından usulüne uygun bir şekilde sözlü ya da yazılı olarak yapılan feragat işlemi mahkeme tarafından kabul edilir.

Yenilik doğuran bir hak olan feragat şarta bağlı olarak yapılamaz ve feragat işlemi yapıldıktan sonra bu işlemden dönmek mümkün değildir.

Feragatin hata veya hile sonucu ya da korku veya baskı altında yapıldığı iddiası var ise bu iddia, feragatin iptali davası ile tespit edilmişse feragat işlemi ortadan kalkar ve boşanma davasına kalındığı yerden devam edilir.

Davadan Feragat kesin hüküm gibi sonuç doğurur ve dava tüm sonuçları ile birlikte ortadan kalkar.

Davacı, feragat ile dava konusu olan boşanma nedenlerini yani davalının kusurlu davranışlarını affetmiş sayılır.

Davacı taraf Feragat işleminden sonra boşanma sebebi olan bu davranışlara dayanarak tekrar dava açamaz. Feragat davalı eşin kusurlu davranışlarının affedildiği anlamına gelir.

Ancak feragat, zina nedeniyle boşanma davası açma hakkını ortadan kaldırmaz yani örnek vermek gerekirse davalı eş, feragatten sonra tekrar zina yaparsa davacı eş bu son zina davranışına dayanarak yeni bir boşanma davası açabilir.

Bununla beraber yine boşanma davasından feragat edildikten sonra başka bir boşanma sebebine dayanılarak boşanma davası açılabilir.

Feragat tarihinden itibaren taraflar üç yıl boyunca ortak hayatı tekrar tesis edemezlerse taraflar bu nedene dayanarak bir boşanma davası açabilirler ve bu durumda hakim boşanmaya karar vermek zorundadır.

Boşanma Davasında Feragat Dilekçe Örneği

  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA  NO                   : 2019/……

DAVACI                         :

DAVALI                         :

KONUSU                       : Davadan Feragat dilekçemizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR          :

           Mahkemenizde görülmekte olan boşanma davasında, müvekkilim ile Davalı taraf  aralarında anlaşmış olduklarından dolayı karşılıklı yargılama giderleri ve Vekalet ücreti talebimiz olmadan davadan feragat ediyoruz.

            Feragat nedeni ile davanın reddine karar verilmesini talep ederim.

DAVACI