Boşanma Davası Boşanma Konuları Genel

Tanıma ve Tenfiz Davası Nedir? Neden Açılır? Şartları Nelerdir?

Tanıma ve Tenfiz Davası Nedir? Neden Açılır? Şartları nelerdir gibi konuları açıklamaya çalıştık.

İçindekiler

1-Tanıma ve Tenfiz Davası Nedir?

Tanıma Davası Nedir? Yabancı bir ülkede verilmiş ve kesinleşmiş mahkeme kararının Türkiye’de geçerli olabilmesi için açılan dava türüdür.

Tenfiz Davası Nedir?  Tenfiz davası ise yine yabancı bir ülkede verilen ve icra edilir nitelikte hükümler ihtiva eden kesinleşmiş mahkeme kararlarının, Türkiye’de geçerli olabilmesi için açılan dava türüdür.

İkisi aynı dava gibi algılansa da tanıma davasında amaç,  yabancı mahkeme kararına Türkiye de kesin hüküm ve kesin delil niteliği kazandırılması iken tenfiz davasında yabancı mahkeme kararını Türkiye’de icra edilebilir kılmaktır.

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi ilgili maddeler.

(MÖHUK) 50. maddesinde “Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilâmların Türkiye’de icra olabilmesi yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır.” şeklinde düzenlenirken,

(MÖHUK) 58. maddesi “Yabancı mahkeme ilâmının kesin delil veya kesin hüküm olarak kabul edilebilmesi yabancı ilâmın tenfiz şartlarını taşıdığının mahkemece tespitine bağlıdır.” şeklinde düzenlenmiştir.

2- Boşanmanın Tanınması ve Tenfizi Nedir?

Yabancı bir ülke tarafından verilen kesinleşmiş boşanma kararının Türkiye’de geçerli olabilmesi ve icra edilebilir olması için açılan dava türüdür. Boşanma Davasının Tanınması ile Boşanma davasının Tenfizi farklı davalardır.

 Tanıma ve Tenfiz davası arasındaki fark nedir?

Bu konuya örnek vererek açıklamak gerekirse Tanıma,  yabancı bir mahkeme tarafından verilen kararın Türkiye’de sadece kesin hüküm ve kesin delil niteliği kazandırılarak tanınması anlamına gelirken Tenfizi;  kararda yer alan Velayet, Nafaka ve Tazminat gibi hususların Türkiye’de uygulanabilir hale getirilmesi anlamına gelmektedir.

Yurt Dışında Boşanma!

Yurtdışında Boşandım, Boşanma Kararı Türkiye’de geçerli mi?

Taraflar, Yurt dışında boşanmış olsalar bile bu boşanma kararı Türkiye’de kendiliğinden geçerli hale gelmeyecektir. Taraflar,  Türkiye’de halen evli olarak görüleceklerdir.  Bu nedenle Yabancı Mahkeme tarafından verilen boşanma kararının Türkiye’de tanınmasını sağladıktan sonra bu kararı Türkiye’de bulunan ilgili kurumlara (Nüfus, Tapu ve Trafik Tescil Vs.) bildirmeniz gerekmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Neden Açılır?

Yabancı bir ülkede boşanan taraflar Türkiye’de 3. kişilerle yeni bir evlilik yapmak istemeleri halinde bu talep yasal olarak mümkün olmayacaktır. Ayrıca vefat durumunda taraflar birbirlerinin yasal mirasçısı olarak görünmeye devam edecektir. Bu hususlar ilerde kuvvetle muhtemel hak kayıplarına neden olabilecektir.

Tanıma ve Tenfiz
Tanıma ve Tenfiz

3-Tanıma ve Tenfiz Davasının Şartları Nelerdir?

Türk hukukunda tanıma ve tenfiz için aranan şartlar 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun (“MÖHUK”) 50-59. maddeleri arasında düzenlenmiştir.

 Ön koşullar:

– Yabancı bir mahkeme tarafından verilmiş mahkeme kararının bulunması,

– Yabancı mahkeme kararının hukuk davalarına ilişkin olması,

– Yabancı Mahkeme Kararının kesinleşmiş olması,

Esasa İlişkin Koşullar:

– Mütekabiliyet şartı yani Kararın verildiği Ülke ile Türkiye arasında karşılıklılık esasına dayanan bir anlaşmanın varlığı (Bu şart tanımada aranmaz)

–  Hükmün kamu düzenine açıkça aykırı olmaması,

–  Kararın davalının savunma haklarına riayet edilerek verilmiş olmasıdır.

– İlâmın, Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması veya davalının itiraz etmesi şartıyla ilâmın, dava konusu veya taraflarla gerçek bir ilişkisi bulunmadığı hâlde kendisine yetki tanıyan bir devlet mahkemesince verilmiş olmaması,

Türk mahkemeleri, revizyon yasağı gereği yabancı mahkeme kararlarının tanınması veya tenfizi davasında sadece tanıma veya tenfiz şartlarının bulunup bulunmadığı hususunda incelemede bulunabilir. Türk mahkemelerinde yabancı mahkeme kararında uygulanan usulün ya da kararda yer alan maddi ve hukuki tespitlerin doğruluğu incelenemez.

4-Tanıma Ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Olan Belgeler Hangileridir?

Tanıma ve Tenfiz Davası için gerekli olan evraklar nelerdir.

– Yabancı mahkemece verilmiş boşanma kararının ıslak imzalı ve mühürlü aslı,

– Yabancı mahkemece verilmiş boşanma kararının kesinleşmiş olduğunu gösteren ıslak imzalı mühürlü kesinleşme şerhi,

Apostil Şerhi (Apostil şerhi yabancı bir ülke tarafından verilen bir belgenin bir başka ülkede herhangi bir onay işlemi gerekmeden kabul edilmesine sağlayan belgedir)

– Yabancı mahkemece verilmiş boşanma kararının, Noter veya Konsolosluktan onaylı Türkçe Tercümesi,

–  Pasaport ve nüfus cüzdanı fotokopisi,

– Konsolosluk yada Elçilik aracılığı ile çıkarılacak, Tanıma ve Tenfiz davası için Vekaletname de Tanıma ve Tenfiz davası için yetkilidir ibaresinin geçmesi gerekir.   (Vekâletname için 2 adet vesikalık fotoğraf gerekmektedir )

Tanıma ve Tenfiz Davasında Yargılama Usulü

Tanıma ve tenfiz davaları MÖHUK 55 maddesine göre basit yargılama usulüne tabi davalardır. Basit yargılama usulü HMK’nun 316. Vd. maddesinde düzenlenmiştir.Basit yargılama usulü, daha çabuk sonuçlandırılması gereken, daha kısa bir incelemeye ihtiyaç duyan ve daha kolay bir inceleme ile sonuçlandırılabilecek dava ve işler için kabul edilmiş daha basit, daha seri bir yargılama usulüdür. Tanıma ve tenfiz davalarının basit yargılama usulüne tabi olması tanıma ve tenfiz taleplerinin muhtevası açısından da uygundur. Zira revizyon yasağı gereği mahkeme işin esasına girmeden tenfizi mümkün bir karar olup olmadığını inceleyerek bir karar verecektir.

5-Tanıma ve Tenfiz Davası Nerede Açılır?

Yabancı mahkemelerin vermiş olduğu Boşanma kararının Tanıma ve Tenfiz için görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir.

6-Tanıma ve Tenfiz Davasında Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Tanıma ve Tenfiz Davasında Yetki sorunu: Tanıma ve Tenfiz davasında Yetkili mahkeme,  Davalının Türkiye’deki yerleşim yeri mahkemesidir. Eğer davalının Türkiye’de yerleşim yeri bulunmuyorsa bu sefer Türkiye’de sakin olduğu yer, bu da yoksa Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinde bu dava açılacaktır.

7-Tanıma ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır?

Daha önce Tanıma ve Tenfiz için görevli mahkemenin Aile Mahkemesi olduğundan bahsetmiştik. Yetkili olan Aile Mahkemesi tespit edildikten sonra dava yetkili Aile Mahkemesinin Bulunduğu Adliye Tevzi bürosuna Tanıma ve Tenfiz dilekçenizi içeren dava dosyasını verdikten sonra mahkeme veznesine dava harç ve masraflarını yatırmanız gerekmektedir.

8-Tanıma ve Tenfiz Davası Açma Süresi?

Tanıma ve Tenfiz Davası Zamanaşımı var mı?  sorusu şu şekilde cevaplandırılabilir. Bu konu ile ilgili Türk Hukuk Sisteminde Düzenlenmiş bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle Yabancı Mahkeme tarafından verilen bir boşanma kararının tanıma ve tenfizi için öngörülmüş bir süre bulunmamaktadır. Her zaman açılabilir.

9-Tanıma ve tenfiz davası kime karşı açılır?

Yabancı mahkeme tarafından verilen kararın tanınmasını isteyen taraf, yabancı mahkemede kararın diğer muhatabını,  davalı göstererek dava açar. Başka bir anlatımla Dava, yabancı mahkemece aleyhine boşanma kararı verilen eski eşe karşı açılır. Dava açıldıktan sonra Türk Mahkemesi dava dilekçesini davalıya tebliğe çıkaracaktır. Tanıma ve Tenfiz Davasının sonuçlanabilmesi için Dava dilekçesinin karşı tarafa tebliğ olması gerekmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Tebligat Nasıl Yapılır?

Tanıma ve Tenfiz Davasında Davalı Tarafın Adresi Yabancı Bir Ülkede ise Ne olur?

Davalının adresi yabancı bir ülkede ise Türk Mahkemesi dava dilekçesini davalı tarafın bulunduğu ülkedeki konsolosluk yâda elçilik aracılığı ile tebliğ edebilmektedir. Yurt dışı tebligat, yurtiçi tebligata göre daha masraflı ve uzun sürmektedir.

Madde 25/a- (Ek: 19/3/2003-4829/8 md.) “Yabancı ülkede kendisine tebliğ yapılacak kimse Türk vatandaşı olduğu takdirde tebliğ o yerdeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu aracılığıyla da yapılabilir. Bu hâlde bildirimi Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu veya bunların görevlendireceği bir memur yapar”

Tanıma Tenfiz Davasının Duruşmalarına Tarafların Gelmesi Gerekli Midir?

Tanıma ve Tenfizi isteyen tarafın kendini Türkiye’de bir avukat ile temsil ettirmesi halinde yapılacak olan yargılama sürecine katılmasına gerek bulunmamaktadır. Yine karşı tarafın yani davalının da duruşmalara katılmak gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Her iki tarafın mahkemede kendini bir avukat ile temsil ettirmesi halinde ise yurt dışı tebligat aşamaları olmayacağı için dava çok kısa ve hızlı bir şekilde sonuçlanacaktır.

9-Tanıma Ve Tenfiz Davası Ne kadar sürer?

Yukarıda izah edildiği üzere dava dilekçesinin davalıya tebliği gerekmektedir. Davalı tarafın yurt dışında ikamet etmesi yargılama süresini uzatan en büyük etkenlerden biridir. Tebligat aşamasının kısa sürmesi davanın çok kısa sürede sonuçlanmasını sağlayacaktır. Bu nedenle davanızı Tanıma Ve Tenfiz Konusunda Uzman Bir Avukat ile takip etmeniz size zaman anlamında büyük avantaj sağlayacaktır.

10- Tanıma ve Tenfiz Davası Masrafları Ne Kadar?

Tanıma ve Tenfiz Harç: Yabancı mahkemece verilmiş boşanma kararının Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi için açılacak olan dava harca tabidir. Bu nedenle dava açılırken mahkeme veznesine Peşin Harç ve Başvurma Harcının yatırılması gerekir ayrıca mahkeme yapacağı tebligat ve diğer masraflar içinde Gider Avansı yatırılmasını istemektedir. Mahkeme harç ve gider avansı haricinde davalı tarafın yabancı olması halinde dava dilekçesinin ve yargılama sonunda verilecek kararın yabancı dile çevrilmesi için mahkemece tayin edilecek Tercüman için bilirkişi ücreti çıkacaktır.

Tanıma ve Tenfiz Davası Ücreti Ne Kadar?

Tanıma ve Tenfiz Davası Ücreti ile Tanıma ve Tenfiz masrafı farklı konulardır. Masraf;  davacı tarafın Mahkeme veznesine yatıracağı Harçlar ve Gider avansıdır. Ücret ise davanın görülmesi ve sonuçlandırılması için kendinizi bir avukat ile temsil ettirdiğinizde ona ödeyeceğiniz vekalet bedelidir. Bu ücret terminolojide vekalet ücreti olarak zikredilir ve avukatınıza iş karşılığı peşin ödeyeceğiniz parayı temsil eder.

Tanıma ve Tenfiz Avukatı Nedir?

Tanıma ve Tenfiz Davası İçin Hangi Avukata Gitmeliyim şeklindeki sorular

, cevabı internette en çok aranan konular arasında gelmektedir. Türk Hukuku sisteminde Tanıma Tenfiz Avukatı gibi bir avukatlık türü bulunmamaktadır. Ancak Büromuz; Aile Hukuku, Uluslararası Hukuk ve Anlaşmalar konusunda uzun zamandır edindiği tecrübe ile Tanıma ve Tenfiz davalarını kısa sürede,  müspet bir şekilde sonuçlandırmaktadır. Yabancı bir Mahkeme tarafından verilmiş boşanma kararının tanıma ve tenfizi konusunda uzman bir avukat ile çalışmanız yaşanması muhtemel hak kayıplarını da ortadan kaldıracaktır.

11-Apostil Nedir?

Apostil şerhi yabancı bir ülke tarafından verilen bir belgenin bir başka ülkede herhangi bir onay işlemi gerekmeden kabul edilmesine sağlayan belgedir.  Apostil şerhi için detaylı bilgi.

Apostil Neden Gereklidir?

Tanıma ya da tenfiz davası yönünden değerlendirildiğinde, Türkiye’de açılacak olan Tanıma ve Tenfiz davası için öncelikle dava şartı olan yabancı bir mahkeme kararının varlığı gerekmektedir. Apostil, Yabancı Ülke tarafından verilen Boşanma kararının bir mahkeme tarafından verilip verilmediğini, boşanmaya ilişkin kararın hangi mahkemeden hangi tarihte kim tarafından onaylandığını gösteren evraktır. Bu nedenle Apostil Şerhi ya da belgesi bu hususların Türk Mahkemesince araştırılmaksızın geçerli kabul edilmesini sağlamaktadır.

Tanıma ve Tenfiz,  Yurtdışında Boşanma, Tanıma ve Tenfiz Davasının Şartları, Apostil,

Yerli Kaynak: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/411047

Tanıma ve Tenfiz Davası Dilekçe Örneği!

TANIMA VE TENFİZ DİLEKÇE ÖRNEĞİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!