Evliliğin eşlerden birisinin akıl hastalığı sebebiyle diğer eş için çekilmez hal almış ve bu hastalığın tedavi edilmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporu ile belirlenmişse, bu nedene dayanılarak akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası açılabileceği TMK. m. 165’de belirtilmiştir.

Akıl hastalığı özel, nisbi ve kusura dayanmayan bir boşanma sebebidir. Akıl hastalığının boşanmaya sebebiyet oluşturmasında üç şart aranmaktadır. Öncelikle akıl hastalığının boşanma davası açılırken var olması gerekir. Akıl hastası eşin resmi sağlık kurulu raporu ile iyileşemeyeceğinin sabit olması ve bu hastalığın diğer eş için hayatı çekilmez hale getirmesi diğer şartlardır.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Şartları

Akıl Hastalığı nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için bazı şartların gerçekleşmiş olması beklenir.

  • İyileşmezlik Koşulu
  • Çekilmezlik koşulu

Akıl hastalarının tümü bu yasa kapsamına girmez ancak iyileşmesi olanaksız akıl hastalıkları 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 165. Maddesinde ki düzenlemeye girmektedir. Örneğin Şizofreni iyileşemez akıl hastalığı kapsamındadır. Akıl hastalığı iyileşebilir türden ise bu madde kapsamına dayanılarak boşanma davası açılamaz.

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için diğer bir şart akıl hastalığı nedeniyle hayat çekilmez bir hale gelmelidir. Yani davacının ve varsa müşterek çocukların yaşamı tehdit altındaysa her an kötü bir durum yaşama korkusu mevcut ise çekilmezlik koşulu var sayılır. Tabi bu çekilmezlik koşulu davacı tarafından ispat edilmelidir.

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için gerekli olan koşullar Mahkeme tarafından araştırılır. Akıl hastalığının iyileşmesinin olanaksız olduğu resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilmelidir. Ayrıca yine çekilmezlik konusunun ispatı da hakim tarafından iyi bir şekilde değerlendirilmelidir.

Akıl hastalığı sebebi ile genel boşanma sebeplerine dayanılarak boşanma davası açılamaz. Akıl hastalığına yakalanan eşin hastalığı sebebi ile yapmış olduğu ve ortak yaşamı çekilmez kılan kusurlu hareketler iradi olmadığından kusur atfedilemez. Bu nedenle akıl hastalığı sebebi ile açılacak boşanma davası ancak mutlak boşanma sebeplerine (TMK 165) dayanılarak açılabilir.

Akıl hastalığı sebebine dayanan boşanma davası her zaman açılabilir. Herhangi bir hak düşürücü süre bulunmamaktadır.

Diğer Dava Konuları